אוניברסיטת בר-אילן

ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד
היחידה ללימודי המשך
 
טופס הרשמה
לכבוד
בית הספר לעבודה סוציאלית
היחידה ללימודי המשך
אוניברסיטת בר- אילן
רמת גן 52900
פקס. 03-7384043
 
שם פרטי __________________ שם משפחה _________________
 
ת.ז. (כולל ספרת ביקורת) ____________ גיל ____ מצב משפחתי _______
 
כתובת (כולל מיקוד) _______________________________________
 
מקום העבודה __________________ תפקיד _______________
 
כתובת מקום העבודה _________________________________
 
טל' בבית __________________ טל' בעבודה _________________
 
פקס בבית/בעבודה _______________ טל' נייד _______________
 
כתובת דוא"ל   ____________________________________ 
 
תואר אקדמי __________________ מקצוע _____________
 
מוסד מעניק התואר _______________________ שנה_________
 
נא לרשום אותי לקורס:
 
אימון לבריאות למאמנים.
 
ידוע לי כי בחתימתי על טופס ההרשמה, אם אתקבל לתוכנית, הנני מתחייב/ת לשלם שכר לימוד מלא ובכפוף לאמור בסעיף 7 בתנאים הכללים (רצ"ב).
ידוע לי כי דמי ההרשמה אינם מוחזרים, אלא אם הקורס בוטל ע"י היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לע"ס.
ידועים לי התנאים הכלליים המפורטים מעבר לדף.
 
תאריך ____________________     חתימה __________________
 
 
תנאים כלליים
 
  1. באם לא אשלם שני תשלומים כלשהם במלואם ובמועדם תהא האוניברסיטה זכאית להפסיק מיד את לימודיי מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים עבור כל תקופת הקורס.
 
  1. לשם אכיפת מילוי כל חיובי כלפי האוניברסיטה, תהא האוניברסיטה מוסמכת לנקוט בכל סנקציה והליך לפי שיקול דעתה ואף למנוע ממני את האפשרות לקבל אישורים או שירותים שונים ממנה.
 
  1. מבלי לפגוע באמור בסעיפים 1- 2 לעיל, באם אפגר בתשלום כלשהוא החל עלי על פי הוראות האוניברסיטה או על פי התחייבותי זאת, יווספו לכל סכום שבפיגור דמי פיגורים בשיעור הפרשי הצמדה למדד בתוספת 0.13% ריבית לשבוע או בשיעור אחר שיפורסם באתר מעת לעת באתר האינטרנט של האוניברסיטה. דין דמי הפיגורים כאמור יהיו כדין שכר הלימוד. אני נותן/ת את הסכמתי לכך שהאוניברסיטה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לתבוע את הפרשי ההצמדה והריבית המרביים המותרים עפ"י החוק.
 
  1. על כל תשלומי הצמדה וריבית יתווסף מס ערך מוסף כפי שיעורו במועד התשלום אם יחויב על פי הדין.
 
  1. רישומי האוניברסיטה ביחס לחיובי כלפיה יהיו נאמנים עלי וישמשו הוכחה לכאורה בכל הנוגע לחובותיי כלפי האוניברסיטה.
 
  1. התחייבותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובי בגין שנות לימוד קודמות, אם קיימים כאלה לפי רישומי האוניברסיטה.
 
  1. ידוע לי כי בחתימתי על טופס ההרשמה, אם אתקבל לתכנית, הנני מתחייב/ת לשלם שכר לימוד מלא עבור כל התכנית, בכפוף לאמור להלן:
        אם אבטל את ההרשמה עד 30 יום לפני מועד פתיחת התכנית – לא אחוייב 
        בשכ"ל, אם אבטל את ההרשמה 15 יום ואילך לפני מועד פתיחת התכנית –
       אחוייב ב- 25% מגובה שכר הלימוד המלא לתכנית, אם אבטל את ההרשמה
       מיום פתיחת התכנית ועד 14 יום לאחר פתיחתה – אחוייב ב- 50% מגובה שכר
       הלימוד המלא לתכנית, אם אבטל את ההרשמה 14 יום לאחר פתיחת התכנית 
       ואילך – אחוייב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור התכנית.
       על ביטול הרשמה יש להודיע בכתב למשרדי היחידה ללימודי המשך, בית הספר
       לעבודה סוציאלית.
 
  1. התאמת המועמד/ת תבחן ע"י סגל ההוראה לאורך מסלול הלמידה ובמידה ולא ימצא/תמצא מתאים/ה, היחידה רשאית להפסיק את למודיו/ה.
      במקרה כזה תינתן לסטודנט/ית הזכות לערער על החלטה זו.
 
9. למסיימי הקורסים יינתן אישור השתתפות לאחר שנכחו ב- 80% מהשיעורים 
      ומילאו אחר כל הדרישות.
 
10. הנני מקבל/ת עלי את כל ההוראות והנהלים המתפרסמים על ידכם בחוברת המידע של
      היחידה ובאתר האינטרנט של האוניברסיטה ומתחייב/ת לנהוג בהתאם להוראות
      ולנהלים הללו כפי שיעודכנו מעת לעת.
 
 
 
 
 
 | Top
לייבסיטי - בניית אתרים